خورشید

اخترانی که به شب در نظر ما آیند                                   پیش خورشید محالست که پیدا آیند

/ 0 نظر / 28 بازدید