نوروز   

نو  بهاراست  در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

در چمن هر ورقی دفتر فالی دگراست

حیف باشد که حال همه غافل باشی

لینک
دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٧ - ع - شین