انسان .....   

دریافت اینکه انسان کیست وچگونه می اندیشد بسیار دشوار است و هر چه بیشتر کنکاش می کنید با شرایطی روبرو می شوید که نشانگر هزار توی پیچیده ای ست ، پر از لایه های در هم تنیده .

لینک
پنجشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٧ - ع - شین