به کدامين سو

                      نگاه منتظرم را

                                           سد کنم .

تا قامت

             اهورائی

                           تو

                                در نگاهم

                                              آشيانه کند .

                                                                 

لینک
شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٢ - ع - شین