پر کن قدح باده   

                تا کی غم آن خور که دارم یا نه
                                                    وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
             
                پر کن قدح باده که معلومم نیست  
                                                     کاین دم که فرو برم بر آرم یا نه

لینک
چهارشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٦ - ع - شین