سيزيف   

شاید هیچکس به اندازه آلبر کامو در شناختن اسطوره سیزیف به دنیا نقش نداشته است اگرچه این اسطوره قرنها قبل از اینکه کامو به آن بپردازد وجود داشت ، هدف خاصی ندارم فقط می خواستم بگویم ،  گرچه در نگاه اول کامو دست به ابتکار عمل خاصی  نزده است از اینکه اسطوره ای را دوباره برای ما بازگو کرده است  اما وقتی به دقت به این اثر نگاه می کنید در می یابیم که سرگذشت سیزیف برای خیلی از انسانها هنوز هم ادامه ، هنوز هم هستند بیشمار آدمهایی که مجازاتشان از قبل برای آنها نوشته شده و باید تخته سنگی را در شیب این دنیا به انتهای قله ببرند و هر بار قبل از رسیدن به قله دوباره به پائین پرتاب شوند .......

لینک
پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦ - ع - شین