نگاه   

مرگ است
وقتی به نگاهی
دست ودلت بلرزد .

و نا استواری قدمهایت
نگذارند تا بودنت را
بر ساحل شنی حک کنی .
که بوده ای .
لینک
چهارشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٢ - ع - شین