حکايت امروز   

هر چه بگندد نمکش می زنند               وای به روزی که بگندد نمک

لینک
چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥ - ع - شین