با حافظ   

شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش

                                                                که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

لینک
سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥ - ع - شین