اکبر گنجی آزاد شد   

شايد اين تنها خبری بود که می توانست در اين روزهای پايانی سال ،  اندوه و اضطراب حاصل از سالی خسته کننده را از پيرامون ما دور کند ..............اکبر گنجی آزاد شد .....!  

 

 

لینک
شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤ - ع - شین