نوروز آيين باستانی   

نسيم نوروز ،از پس ابرهای زمستان کهن فرا می رسد و نويد روزگار نوين را ، در باورمان بارور می سازد .سالی سرشار از سلامت ، سعادت ، و سربلندی برايتان آرزو می کنم .

لینک
یکشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳۸۳ - ع - شین