کاش ميتوانستم پرواز کنم
و بگذرم از اين دشت پر ملال
نميدانم شايد انسوی تر کسی باشد
که .....
لینک
یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢ - ع - شین