هميشه از بی فردايی

هراس داشته ام

بهار در نگاه تو شکل ميگيرد

نگاهت را از من دريغ مکن .
لینک
سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢ - ع - شین