باید بعضی وقتها از اول نوشت   

اگر به پیرامون خود بنگریم می بینیم که اگر جرات بازنگری داشته باشیم خیلی چیزها را می تواند بهتر و زیباتر نوشت .

درست مثل زمانی که متنی را ویرایش و یا بازنویسی می کنیم .

لینک
یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٩ - ع - شین