صادق هدايت   

در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد

لینک
دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ - ع - شین