دمی با خيام   

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود            نی نــــام زما و نی نشان خواهد بود

 زین پیش نبودیم و نبد هیـچ خلـــــــل             زین پس چو نباشیم همان خواهد بود  

لینک
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - ع - شین