نوستالژی زندگی   

به اعتقاد من زندگی همیشه تلخ است حتی در رویایی ترین و شیرین ترین لحظات

دیروز درک این موضوع برایم دشوار بود ، اما امروز با تمام وجود این تلخی را را حس می کنم .

و اما فردا چگونه خواهد بود ؟

این بحث و تقابل آن با واقعیت های زندگی ام مرا از شکافی آگاه می سازد که فرایندش زوال و فروپاشی ست .

لینک
شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦ - ع - شین