عجب مملکتی داريم !   

ماجرای انرژی هسته ای و محکوميت ايران در جوامع بين المللی هر روز وارد شرايط بحرانی تری می شود ؛ اما جالب است که دائما می شنويم که توپ در زمين اروپايی هاست !

می دانيد اگر اکبر گنجی به ايران بر گردد چه شرايطی در انتظار اوست ؟

کاش اسرائيل نبود تا ما اين همه هزينه نمی کرديم !

لینک
یکشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٥ - ع - شین