کوورش آرام بخواب که ما کمر به ويرانی ....!   

اگر تا ديروز فريادمان بلند بود که اعراب منطقه تلاش دارند  ايران و ميراث ايرانی را با تغيير نام دريای  خليج فارس پايمال کنند .......اگر تا ديروز می گفتيم که چرا با اين حجم عظيم از آثار باستانی تنها  شاهد درصد اندکی از گردشگران خارجی برای بازديد از اين اماکن بی نظير هستيم ......و اگر  تا ديروز  بحث گفتگوی تمدن ها را برای دنيا مطرح می کرديم ، پس اين ديگر از کدام قماش است که خودمان با دستهای خودمان تيشه به ريشه همه هستی خود می زنيم ..... در جايی  که دنيا می داند  منطقه فارس جلوگاه تمدن باستانی ايران است بايد در عقل متوليان امر شک کرد وقتی که می گويند مگر چه اتفاقی خواهد افتاد اگر سد سيوند آبگيری شود  ، پرفسور گريشمن باستان شناس مشهور در جايی گفته است که(( آدم حسادت می کنند به اين همه انبوه آثار،اشياء و اماکن باستانی در سرزمين ايران ))تا ديروز هر وقت اين حرف پرفسور گريشمن را می شنيدم اندکی دلخور می شدم و با خودم می گفتم عجب ملت مغروری هستند  اروپايی ها ، اما هر چه زمان می گذرد با خودم می گويم انگار پرفسور درست گفته است  واقعا ما لايق اين تمدن و ارزش عظيم باستانی نيستيم .

لینک
یکشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٤ - ع - شین