حافظه تاريخی   

زمانی که شاملو در سخنرانی دانشگاه برکلی کاليفرنيا به صراحت گفت < اين ملت حافظه تاريخی ندارند > خيلی ها پوزخند زدند ؛ خيلی ها گفتند که عمر ادبی شاملو تمام شده است ؛ خيلی ها نتوانستند اين جمله را درک کنند و تنها سکوت کردند ؛ خيلی ها حسرت اين را خوردند که ای کاش اين جمله تاريخی را آنها قبلا گفته بودند ؛ خلاصه اينکه اين حرف به مذاق خيلی ها خوش نيامد و تنها محدود بودند کسانی که اين جمله را درک کردند .

از آن تاريخ تا امروز ۱۵ سال ميگذرد ، به ياد دارم در همان زمان شاملو با بررسی چند رويداد مهم تاريخی که هر کدام نقطه تحولی در تاريخ ما هستند با دلايل مستند ثابت کرد که ملت ما حافظه تاريخی درستی ندارند و بعد از آن هم خود ما نيز  بارها در اين مدت کوتاه شاهد اين نارسايی و تکرار سنتی بوده ايم که هر کدام خود بحث مفصلی را می طلبند و اکنون نيز در آستانه يک تحول ديگر هستيم و باز هم ........ 

لینک
جمعه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - ع - شین