اعدام در ايران   

هيچ علاقه  نداشتم که نخستين نوشته ی سال ۸۴ را اينگونه آغاز کنم اما ناگزير شدم تا در خصوص اعدام در ايران مطلبی هر چند کوتاه و مختصر بياورم . حتما شنيده ايد که ايران در جهان از نظر مجازات اعدام در مقام دوم پس از چين قرار دارد و بر همين اساس نگرانيهای زيادی برای سازمانها و کانونهای مدافع حقوق بشر در جهان ايجاد کرده است ، البته وضعيت حقوق بشر در ايران قبل از اينکه ما را در رده دوم کشورهای پر اعدام قرار دهد خيلی هم رضايت بخش نبود ، اما اين بار تنها اعدام نيست که مشکل ايجاد کرده است بلکه زير پاگذاشتن قوانين و مقررات بين المللی ست و آن هم اعدام افراد زير ۱۸ سال چرا که بر اساس کنوانسيون جهانی حقوق بشر؛ سن طفل را تا ۱۸ سالگی اعلام کرده است ، البته جرم اين افراد ، چگونگی محکوميت و صلاحيت دادگاههايی که اين احکام را صادر می کنند خود جای بحث مفصل تری  دارد .

لینک
شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤ - ع - شین