چهارشنبه سوری   

آتش افروزی ايرانيان باستان در پيشانی نوروز از آيين ديرين است وهمه جشنهای باستانی ،با آتش که فروغ ايزدی است پيشباز می شود.آنچنانکه در اوستا آمده ،فروردين (جشن نوروز) هنگامی است که فروهرهای نياکان  از برای سرکشی بازماندگان از آسمان فرود آيندو ده شبانه روز در خان و مان پيشين خود بسر برند اين ده روز ،همان آخرين پنج روز از آخرين ماه سال و پنج روزی است که بسال می افزودند تا سال خورشيدی درست دارای ۳۶۵ روز باشد. اين پنج روز را پنجه می گفتند ناگزير در روزی که از برای پيشامد آغاز سال آتش می افروختند و شادمانی می کردند ،بيرون از اين ده روز نبود شک نيست که افتادن اين آتش افروزی بشب آخرين چهارشنبه سال ،پس از اسلام است چرا که ايرانيان شنبه و آدينه نداشتند ،هر يک از دوازده ماه نزد آنان بی کم و بيش سی روز بود و هر روز بنام يکی از ايزدان خوانده ميشد. در پايان بايد يادآور شد در جشن چهارشنبه سوری از روی شعله آتش جستن و ناسزايی چون سرخی تو از من و زردی من از تو گفتن از روزگارانی است که ديگر ايرانيان مانند نياکان خود آتش را نماينده ی فروغ ايزدی نمی دانستند و اين ميراث روزگاران پس از اسلام است.

               درود و بدرود

لینک
شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢ - ع - شین

   براستی آدمی چيست ؟   

رنج ما را که توان برد بيک گوشه ی چشم   

                                                شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

نمی دانم چرا ما آدمها در مقابل پاره ای از خواستن ها تسليم نمی شويم ؛ در حاليکه عقل ما می گو يد که هيچ آسيبی و صدمه ای  متوجه ما  نيست ؛ و اما بر عکس بعضی وقتها خيلی راحت همه چيز خود را ؛ حتی سرنوشت خود را  بدست تقدير و   مسا ئل اين چنينی می سپاريم و  بعد در مقابل از دست دادن همه ی   هستی خود؛ خم به ابرو  نمی آوريم و تنها به  ذکر اين جمله      اکتفا می کنيم ؛ و مفتخرانه می گوئيم که < سرنوشت اينگونه خواست >. 

لینک
شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٢ - ع - شین

   چه بايد کرد ؟   

اين رازی را که الان با شما در ميان ميگذارم ؛ مدتها ست که با آن در گيرم و تقريبا با آن  آشنايی ديرينه دارم ؛ ما دير زمانی ست که در کشاکش يک جنگ تن به تن هستيم گاهی اوقات او موفق می شود بر من غلبه کند و بر عکس گاهی من موفق می گردم بر او چيره شوم ........... اما امروز شرايط به گونه ايست که من نياز به  کمک شما دارم ؛   ......    بنظر شما آيا انسان می تواند بدون قدرت الهی سر کند ؟

شايد بسرعت در پاسخ به اين پرسش بگوئيد اين حرفها چيه ..............!مگه کافر شدی ..........و شايد اين سخن را چيزی غير از دعوت به فساد وتباهی نينگاريد ...........ولی باز در ادامه سئوال من اين است که آيا می توان از انسان متوقع بود که قدرتی داشته باشد که از خدا بی نياز گردد.....؟  يعنی همان چيزی که انسان خودش از خدا انتظار دارد..........!

لینک
جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢ - ع - شین

   فضای مرگ آور   

احساس ناخوشايندی دارم همراه با دنيايی پراز ياس ،کابوس و توهماتی که مرا احاطه کرده اند.

روزهای طاقت فرسايی را سپری می کنم ؛خواب وبيداری هر دو برايم زجر آورند .

خوابم مملو از کابوس ها و اوهام است و بيداری فضايست که پريشانی ام را دو چندان می کند .

مانده ام ....... کم آورده ام ..... احساس بدی دارم .

انگار دارم  در يک تکرار شوم حل می شوم..........    .

لینک
سه‌شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٢ - ع - شین